Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiaren

  Utskriftsvennlig versjon

Sentralarkiv har ansvar for å;
 • motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post.
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • kontrollera forfallslister og senda restanselister 4 gonger i året.
 • kvalitetsikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringar, samt fysisk arkiv.
 • hjelpa til med utlån frå arkiv/depot.
 • arkivera.
 • journalføra eigenproduserte dokument.
 • frankera utgåande post.

Sakshandsamar har ansvar for å;
 • Levera personleg adressert post, anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post , til sentralarkiv for journalføring.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem.
 • Kontrollera at rett offentlegheitsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon vert i eit fagsystem (WebSak,CosDoc  o.l.)
 • Avskriva inngåande og interne dokument som er handsama.
 • Levera fysiske kopiar til sentralarkivet av alle eigenproduserte dokument
 • Utgåande brev skal leggjast i konvolutt og leverast til tenstetorg for frankering.
 • Avslutta arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

Leiar har ansvar for å;
 • gjennomgå og fordela post til rett sakshandsamar.
 • gjennomføra offentlegheitsvurdering.
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.