Utskriftsvennlig versjon

Arkivkatalog

Arkivmaterialet fram til omlag 1965 er ordna og katalogisert av IKAH.

Denne arkivkatalogen inneheld oversyn over dei historiske arkiva frå Jondal kommune.

Arkiva dekkjer hovudsakleg perioden frå skipinga av kommunen i 1846 og fram til

overføringa av Tørvikbygd til Kvam i 1965. Katalogen er bygd opp slik at ein vil finne korte

framstillingar av dei kommunale organa si historie og oppgåver, ein oversynskatalog over

arkiva og detaljerte lister over innhaldet i arkiva.

Arkiva vart henta inn til ordning av Interkommunalt arkiv i Hordaland i 1993 og 1998. Dei

siste åra før innhentinga var dei fleste arkiva oppbevart i arkivbygget på Vik i Jondal, men

delar av arkiva har vore i dei kommunale etatane.

Ordningsarbeidet vart gjennomført i perioden 1996-98, og har til saman kravd fire

månadsverk.

http://www.ikah.no/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/kataloger/Jondal.pdf

Laster...